Malagasy Mivoatra : Iza No Sahy Hijoro Hiady Amin’ny Fahantrana ?

© Mconnors MorgueFile

© Mconnors MorgueFile

Filaza ny hoe: “Ampahantraina ny Malagasy fa tsy mahantra akory”. Ka iza ary no tena mampahantra an’i Madagasikara? Ny toe-tsain’ny mpanao politika no matetika firesaka, ny fomba ratsy fitantanana ny raharaha-pirenena, ny fanararaotana sy fangalarana ataon’olom-bitsy ny fananam-pirenena, ny fitiavantenan’ny tsirairay, ets. Fa manao ahoana kosa anefa ny toetsaintsika olon-tsotra?

Toa resaka politika ihany no mahaliana sy mamporisika antsika hihetsika hanao rodobe eny andalana ka hitaky fanovana. Mora koa ny mitsikera ny fitondrantena sy fomba fiasan’ny hafa fa mora ny manadino mijery akaiky mandini-tena. Mafana ery ny fon’ny tsirairay rehefa miresaka ny “aim-pirenena” sy ny fahoriana mianjady amin’ny Malagasy. Kanefa firy amintsika olon-tsotra koa no manana fihetsika sy toetsaina mambotry ny fiaraha-monina ka manampy trotraka ny fahantrana misy?

Ilaina ny tsikera ary tokony atao mandrakariva mba hisintonana lesona. Fa tsy tokony hijanona eo amin’ny mpitondra na resaka politika fotsiny ihany anefa izany fa amin’ny sehatra rehetra eny amin’ny firaha-monina rehetra eny koa. Mila mandray andraikitra tandrify azy ny tsirairay.

Betsaka ny tranga-javatra sy zava-miseho isan’andro: eo anivon’ny fianakaviana, eny an-dalana, any ampiasana, eny ambony “Taxi-be”, eny amin’ny sampandraharaha isan-karazany sy fokontany rehetra eny. Betsaka  ny toe-javatra mibiloka izay ilana fifanabeazana sy fifampitenenana fa saingy efa lasa mahazatra ny mahita sy miaina ao anatin’izy ireny .

Manaiky matoa tsy miteny

Maro amintsika no latsaka amin’ireny fombafomba sy fahazaran-dratsy mila ovaina ireny. Misy koa anefa ny miezaka ny tsy hanao azy ireny kanefa kosa mangina manoloana ny zavatra tsy rariny satria matahotra ny vavan’olona na manaraka fotsiny ny fomban-tany.

Santionany amin’ny tranga-javatra fahita ireto zavatra manaraka ireto:

1. Tsy fanajana ny fananana iombonana: impiry isika no maheno ny fiteny hoe: “’Zahay angaha andova an’io?” na “Fa fananan’ny dada sa fananan’ny neny?”. Fisainana iray maneho ny tsy fanajana na tsy fikajiana ny foto-drafitr’asa eny rehetra eny na fanimbana tsotra izao ny fitaovana izay tsy an’ny tena manokana.

2. Tsy fanarahan-dalàna sy fitsipi-pifehezana: Ohatrany toa samy mampiatra ny lalàna amin’ny itiavany azy ny rehetra ka dia samy manao izay saim-pantany. Na eny amin’ny arabe na eo amin’ny asa fandraharahana na sehatra madinika eny amin’ny fiaraha-monina eny. Hany  ka rehefa misy ny olana dia samy miantso ny “polisiny” ny tsirairay.

3. Tsy fifanajana sy fifampitsinjovana: Mety efa samy ketraky ny fiainana ve ka dia mila hifanaikitra ny tsirairay. Mifanopa, mifaniratsira, mifanely Tsaho, mifampiantsy ady, mifanimbazimba. Ny eny antsena sy eny andalana ary eny ambony Taxi-be efa tsy lazaina intsony. Fa ny mbola vao mainka mampiketraka dia ny fahitana ny tsy fifanajana eny amin’ny Hopitaly sy birao isan-karazany.

4. Tsy fitandremana ny tontolo manodidina: Efa mahazatra ny mahita fako sy loto eny rehetra eny. Manampy trotraka an’izany ny fofona maimbo isakarazany. Tsy mifidy sarangan’olona ny fanariana fako eny andalana, ny fanaovana maloto amin’ny toerana takotakona na tsia. Eo koa ny fanariana rano maloto tsy fata-pihaviana eny amin’ny tatatra. Na ny mety ho fiparitahan’my aretina noho ireny loto ireny aza tsy mampihontsona antsika.

5. Fanaovana kolikoly sy tsolitra amin’ny endriny samihafa: Efa fahazarana sy fiainantsika mihitsy ny “manipy” na “mametraka kely” etsy sy eroa. Samy manana ny maha-poritra azy ny tsirairay ka tsy mampaninona na dia mividy ny fahamarinana azy.

6. Tsy fanajana ny tontolo iainana: Efa faheno mandava-taona ny ady atao amin’ny fitandrovana ny zavaboary sarobidy eto Madagasikara. Fa firy amintsika no mandray andraikitra mivantana amin’ny famerana ny setroka maloto avoakan’ny fiara sy ny orinasa na ny loto hafa manimba ny rivotra iainana sy ny rano ary ny ala. Iza ny olon-tsotra hiasa saina ny amin’ny biby any anaty ala any? Ny alika eo an-tanàna aza voatoraky ny tapa-biriky.

7. Tsy fanomezana hasina ny sembana: Olona manan-jo sy manana ny maha-izy azy ny olona manana kilema. Mbola lavitra ny ezaka ny amin’ny fametrahana foto-drafitr’asa manokana ho azy ireny. Etsy andaniny,  mahagaga sy mampalahelo ny mahita ny olona sasany mihomehy na manao sangy ratsy amin’izy ireny. Tia mitsiky sy mihomehy ny Malagasy fa misy fetrany ihany koa anefa ny zavatra rehetra.

Misy sehatra hafa tsy voalaza ve tonga ao antsainao? Aza misalasala manoratra an’izany etsy ambany.

Tsy eny amin’ny kianjan’ny “13 Mai” ihany no fitakiana fiovana fa eny amin’ny sehatra rehetra misy antsika andavanandro dia betsaka ireo zavatra madinika mila fiheverana na toetra ratsy mila ovaina satria ny fikambanan’ireny rehetra ireny no miteraka fiaraha-monina goragora sy mampiforetaka ny toetsaintsika amin’ny tany.

Tsy mahatoky amin’ny kely indrindra ka tsy mahatoky amin’ny be

Hita sy tsapa fa na amin’ny zavatra kely sy madinika aza dia tsy voafehitsika ny fivoarana sy fampandrosoana ka asa fotsiny rehefa miakatra sehatra goavana sahala amin’ny fanatsarana ny fiainam-pirenena. Dia ho gaga ve isika raha manao izay tiany atao ny mpanao politika sy mpitondra fanjakana isan’ambaratongany. Ka ny fiaraha-monina nivoahany sy nitaiza ary namolavola azy ary sahala amin’izany. Amin’ny fomba ahoana no hantenaintsika mpitondra tompon’andraikitra raha isika natao hitsara azy ary tsy mijoro ho tompon’andraikitra?

Ny tsy fijoroana sy ny tsy fandraisan’ny olo-marina sy ny olon-kendry andraikitra no mampahazo vahana ny olon-dratsy eo amin’ny fiaraha-monina. Voalaza fa antsika vahoaka ny fahefana kanefa firy amintsika vahoaka no mandray andraikitra sy mahalala ny tokony atao manoloana ny tranga-piainana andavanandro?

Erikerika mahatondra-drano hoy ny Malagasy. Ankehitriny tondraky ny tsy fahandriham-pahalemana sy ny fahalovana ary ny fahantrana isika nohon’ny erikeriky ny tsy fandraisana andraikitra, ny erikeriky ny fanekena ny tsy rariny sy ny tsy hitsiny eny amin’ny fiaraha-monina. Ny azo antoka dia ny fijoroana sy fahasahian’ny isam-batan’olona manova zavatra no hitarika fiovana. Raha izao fifampitondrana eto amintsika izao no mitohy dia izay “tsara vintana” sy “be sandry” ihany no ho tafavaoka fa ny sisa kosa dia hitrongy vao homana eny ihany raha tsy maty eny an-dalana.

Publicités

À propos de Gasy ImpACT

Soyez le chan­ge­ment que vous vou­lez voir dans le monde - Gandhi Voir tous les articles par Gasy ImpACT

3 responses to “Malagasy Mivoatra : Iza No Sahy Hijoro Hiady Amin’ny Fahantrana ?

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :